Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  
Evoluția Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2016 - noiembrie 2019


Pentru a veni în sprijinul solicitanților persoane juridice în vederea completării corecte a Anexei 6 – Cerere de finanțare cu privire la aliniatul referitor la încadrarea acestuia ca autoritate contractantă, vă precizăm următoarele:
Potrivit art. 4 din legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, au calitatea de autoritate contractantă în sensul prezentei legi și implicit obligația aplicării prevederilor legale în materie:
a) autorităţile şi instituţiile publice centrale sau locale, precum şi structurile din componenţa acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite şi care au stabilite competenţe în domeniul achiziţiilor publice;
b) organismele de drept public;
c) asocierile formate de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).
(2) Prin organisme de drept public în sensul alin. (1) lit. b) se înţelege orice entităţi, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. a) care, indiferent de forma de constituire sau organizare, îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt înfiinţate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial;
b) au personalitate juridică;
c) sunt finanţate, în majoritate, de către entităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau de către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entităţi dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumătate din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiţi de către o entitate dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) ori de către un alt organism de drept public.

arhivă
Anul 2016


Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018