Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  FORMULAR DE DECLARAȚIE FISCALĂ:


  Stimați contribuabili,

Administrația Fondului pentru Mediu vă informează că programul cu publicul pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu și pentru ridicarea certificatelor de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu este următorul:

Luni
09:00 - 15:00
Marți
09:00 - 15:00
Miercuri
09:00 - 15:00
Joi
09:00 - 15:00
Vineri
09:00 - 13:00


  În vederea întocmirii și imprimării Declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu, vă rugăm să parcurgeți următorii pași:
  1. Închideți aplicația de întocmire a declarațiilor versiunea 1.21;
  2. Descărcați kit-ul de instalare al aplicației de întocmire a declarațiilor versiunea 1.24;
  3. Instalați aplicația de întocmire a declarațiilor versiunea 1.24 în același folder/director în care există instalată aplicația de întocmire a declarațiilor versiunea 1.21 (instalarea noii versiuni a aplicației peste versiunea anterioară a aplicației);
  4. Lansați aplicația de întocmire a declarațiilor versiunea 1.24 pentru a întocmi și tipări Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu până la luna decembrie 2019 inclusiv;
  * Notă: pentru o mai mare siguranță a datelor, vă rugăm să faceți un back-up al bazei de date a aplicației de întocmire a declarațiilor versiunea 1.21 după parcurgerea pasului nr. 1

  INFORMARE

Prin prezenta, vă informăm că începând din anul 2019, declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, urmând ca din anul 2020 aceasta să fie singura modalitate de depunere a declarațiilor.
În acest sens, vă recomandăm să vă înrolați în aplicaţia informatică pentru utilizarea serviciului "Depunere declaraţii on-line", pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu la adresa https://www.afm.ro/servicii_online.php, adresă la care puteți consulta și Ghidul de utilizare a serviciului.


AFM - Declarații
Aplicația poate fi folosită pentru declarația aferentă perioadei: ianuarie 2006 – decembrie 2019 inclusiv.

AFM - Declarații v.1.24

  Formularul „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu“ se completează potrivit instrucţiunilor cuprinse în anexa nr. 2 la ORDINUL nr. 591/2017.

  Caracteristicile tehnice recomandate pentru utilizarea aplicației informatice le puteți consulta, accesând următorul link: CARACTERISTICI TEHNICE.


ANUNȚ
privind modalităţile de transmitere a declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului ''Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu'' şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia:

  • art. 3 alin. (3) „Formularul editat pe suport hârtie de către contribuabili cu ajutorul programului informatic de asistenţă se semnează şi se depune în original la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire.”
  • art. 3 alin. (31) „Formatul electronic se transmite la adresa http://www.afm.ro/, după ce contribuabilul a fost de acord cu privire la comunicarea datelor printr-o reţea de comunicaţii electronice.”

De asemenea vă precizăm că în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 591/2017, capitolul II, alin.(6)I: „După data începerii inspecţiei fiscale nu se depun şi nu se înregistrează declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse inspecţiei fiscale”.

Totodată vă reamintim că transmiterea prin mijloace electronice la distanţă presupune utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Pentru mai multe detalii privind întocmirea și depunerea online a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, vă rugăm să consultați Ordinul nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, iar pentru înrolare să accesați pagina https://online.afm.ro/.”

Vă mulțumim pentru colaborare!


DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ:

 În conformitate cu prevederile capitolelor II şi III din Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia:
 "În cazul în care contribuabilii/plătitorii au declarat eronat obligaţiile la Fondul pentru mediu, în una sau mai multe perioade de raportare, aceştia pot rectifica obligaţiile eronat declarate prin depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative, aferentă fiecărei perioade pentru care s-a declarat eronat.
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă înlocuieşte declaraţia depusă iniţial.
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se completează înscriindu-se corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea.
 În cazul în care contribuabilii/plătitorii datorează mai multe obligaţii şi declară eronat una sau mai multe dintre ele, la completarea declaraţiei rectificative vor înscrie toate datele corecte în toate rubricile, nu numai acolo unde s-a declarat eronat.
 În cazul rectificării obligaţiilor fiscale prevăzute la capitolul I, începând cu secţiunea a III-a şi până la secţiunea a XII-a, ulterior depunerii declaraţiei lunii decembrie, se rectifică obligaţiile eronat constituite aferente perioadei de raportare din Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu comunicată Administraţiei Fondului pentru Mediu şi, în acelaşi timp, se întocmeşte şi se depune şi Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă aferentă lunii decembrie a anului respectiv. Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în original, la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire de către persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil/plătitor la Fondul pentru mediu, numai însoţită de adresă şi documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declaraţia rectificativă."

 "Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în original, la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, sau se comunică cu confirmare de primire de către persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, numai însoţită de adresa şi documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declaraţia rectificativă. Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă nu se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. După data începerii inspecţiei fiscale nu se depun şi nu se înregistrează declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse inspecţiei fiscale."INFORMARE
privind plata contributiei la Fondul pentru mediu

Contributiile, taxele, penalitatile si alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu si urmeaza regimul juridic al impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform 9 alin (1) lit. d) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se plateste o contributie de 2 lei/kg pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor minime de valorificare/reciclare si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate/reciclate;

Conform art 10 alin (2) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, contributiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) se platesc numai in cazul neindeplinirii obiectivului de valorificare a deseurilor de ambalaje, prevdzut in anexa nr. 3.

Conform art 11 alin (2) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) se declara si se platesc anual de catre persoanele juridice si fizice care desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator.

Conform art. 26 din Ordinul 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, operatorii economici prevazuti la art. 21 care au optat pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje prin contract incheiat cu un operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati:

  • sa stabileasca lunar, pentru fiecare tip de material, cantitatile de ambalaje pentru care exista obligatia de a plati potrivit art. 21;
  • sa obtina lunar de la operatorul economic cu care au incheiat contractul pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, pentru fiecare tip de material, situatia cantitatilor de deseuri de ambalaje valorificate/incinerate cu recuperare de energie in numele lui, care sa cuprinda §i denumirea si codul operatiei de valorificare;
  • sa declare lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, cantitatile de ambalaje pentru care exista obligatia de a plati potrivit art. 21. totale si pe fiecare tip de material, cantitatile de deseuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si cantitatile de deseuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare;
  • sa declare si sa plateasca anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in care s-a desfasurat activitatea, suma datorata, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neindeplinirea obiectivului anual de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje pentru care exista obligatia de a plati potrivit art. 21.

Administratia Fondului pentru Mediu respecta cadrul legal mentionat mai sus si tine seama atat de declaratiile agentilor economici responsabili, cat si de raportarile operatorilor economici autorizati potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cadrul legal actual ofera operatorului economic posibilitatea sa isi selecteze partenerii economici cu care doreste sa aiba relatii contractuale, precum si aceea de a incheia in mod liber contracte privind activitatea de valorificare / reciclare. Obligatiile de raportare ale operatorilor economici mai sus mentionati nu sunt conditionate de tipul sau numarul de relatii economice private ale acestora, ci prevad doar obligativitatea declararii corecte, la termenul de depunere a declaratiilor stabilit de actul normativ.


Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018