Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  
  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 320 din 21 iunie 2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional:

         Art.1. Se aprobă "Schema de ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional", denumită în continuare schemă de ajutor de minimis, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
         Art.2. Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de minimis, prevăzute în schema de ajutor de minimis, a primit avizul nr. 8158/21.06.2016 emis de către Consiliul Concurenţei, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
         Art.3. Finanţarea acordată operatorilor economici, în baza schemei de ajutor de minimis, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, Regulament valabil până la 31 decembrie 2020.
         Art.4. Schema de ajutor de minimis vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:
                 a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la autovehiculele uzate;
                 b) diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la autovehiculele uzate;
                 c) prevenirea generării deşeurilor şi atingerea obiectivelor privind recuperarea şi valorificarea deşeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.
         Art.5. Ajutorul se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă prin decontarea primei/primelor de casare la care se poate adăuga ecobonusul. Cuantumul primei de casare, este de 6.500 lei, la care se adaugă câte un ecobonus la achiziţionarea unui autovehicul nou, cu posibilitate de cumulare, pentru fiecare dintre următoarele caracteristici, astfel:
                 a) un ecobonus în valoare de 750 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou;
                 b) un ecobonus în valoare de 1.500 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.
         Art.6. Beneficiarii de ajutor de minimis sunt: persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, ce a achiziţionat autovehiculul nou sub beneficiul primei de casare; operator economic reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
         Art.7. Beneficiarii de ajutor de minimis au obligaţia să transmită furnizorului raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire la ajutorul acordat, conform cererii acestuia, sub sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
         Art.8. Schema de minimis este valabilă până la 31 decembrie 2020.
         Art.9. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 30.000 pe an/145.000 pe durata de valabilitate a schemei.
         Art.10. Bugetul total estimat al prezentei scheme de minimis este de 945.000 mii lei, respectiv 145.000 mii lei în 2016 şi 200.000 mii lei/an în perioada 2017-2020.
         Art.11. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018