Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  Categorii de proiecte eligibile pentru finanţare din Fondul pentru mediu, în limita fondurilor alocate prin Bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu, conform OUG nr. 196 / 2005, cu modificările şi completările ulterioare:

a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului, inclusiv monitorizarea calităţii aerului;
b) reducerea nivelului de zgomot;
c) gestionarea de şeurilor;
d) protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare;
e) managementul integrat al zonei costiere;
f) conservarea biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale protejate;
g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor;
h) educaţia şi con ştientizarea publicului privind protecţia mediului;
i) cre şterea producţiei de energie din surse regenerabile;
j) renaturarea terenurilor scoase din patrimoniul natural;
k) refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepţia celor reglementate prin legi speciale;
l) aplicarea de tehnologii curate, incluzând gazeificarea cărbunelui şi cogenerare de înaltă eficienţă, fără a se limita la acestea;
m) efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice;
n) modernizarea şi reabilitarea grupurilor energetice;
o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
p) efectuarea de lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme;
q) instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire;
r) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţile din mediul urban;
s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
t) Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi ma şini agricole autopropulsate;
u) Programul de realizare a pistelor pentru bicicli şti;
v) Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului;
w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic;
x) îmbunătăţirea utilizării eficiente a energiei în clădiri;
y) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură;
z) managementul de şeurilor cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018