Acasă   Programe de finanțare   Taxe și contribuții   Legislație   Media   Informații publice   Servicii online   Contact  
Programul privind conservarea biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate BIODIVERSITATE

BENEFICIARI: organizaţiile neguvernamentale, unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni administrativ - teritoriale ale acestora, instituţii publice, muzee, institute de cercetare-dezvoltare de drept public și instituții de învățământ superior acreditate, operatori economici, care au calitatea de custozi-administratori, precum și agențiile județene pentru protecția mediului care depun proiecte pentru ariile protejate care nu necesită structuri de administrare și nu sunt atribuite în custodie, precum și administratorii centrelor de reabilitare a faunei sălbatice.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

  1. Cheltuieli plafonate:
   1. cheltuieli cu studiile de fezabilitate pentru fundamentarea măsurilor de conservare în limita a maxim 5% din valoarea totală a cheltuielilor neplafonate;
   2. cheltuieli cu implementarea activităților de informare și conștientizare referitoare la măsurile de conservare ce se implementează, în limita amaxim 10% din valoarea totală a cheltuielilor neplafonate;
    1. Elaborarea și tipărirea de materiale informative;
    2. Organizarea de întâlniri cu factorii interesați, cum ar fi: închirierea sălilor de conferințe, închirierea aparaturii profesionale pentru realizarea prezentărilor;
    3. Dezvoltarea de site-uri web de informare referitoare la protecția și conservarea speciilor, habitatelor și a altor elemente de interes conservativ;
    4. Realizarea și montarea de panouri cu conținut educativ privind protecția și conservarea biodiversității din ariile naturale protejate;
    5. Realizarea de filme de promovare a măsurilor de protecție a speciilor,habitatelor și altor elemente de interes conservativ;
   3. cheltuieli cu salariile membrilor echipei proiectului în limita a maxim 15% din valoarea totală a cheltuielilor neplafonate;
  2. Cheltuieli neplafonate:
   1. Cheltuieli cu studii de clasificare, reclasificare sau sectorizare a peșterilor din România, care să cuprindă:
    1. clasificarea peșterilor în funcţie de valorile acestora în clase de protecție, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
    2. reclasificarea sau sectorizarea peșterilor nominalizate în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate și Ordinului ministrul mediului şi gospodăririi apelor nr. 604/2005 pentru aprobarea Clasificării peşterilor şi a sectoarelor de peşteri - arii naturale protejate;
   2. Cheltuieli cu studii pentru stabilirea categoriilor de management pentru peșteri în care se pot desfășura activități de turism speologic specializat, care să cuprindă:
    1. studii pentru protecția mediului speologic subteran și regulamente de funcționare a peșterilor;
    2. studii pentru protecția speciilor de lilieci, regulamente de vizitare a peșterilor cu specii de lilieci;
    3. studii privind suportabilitatea mediului subteran la desfășurarea activităților de turism speologic specializat și prevenirea accidentelor în subteran;
   3. Cheltuieli cu realizarea studiilor de fundamentare stiinţifică privind instituirea regimului de arie naturală protejată de interes naţional;
   4. Cheltuieli cu realizarea studiilor privind măsuri de menținere/îmbunătățire a stării de conservare a speciilor și habitatelor care sunt incluse în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, de pe teritoriul ariilor naționale protejate;
   5. Cheltuieli cu implementarea măsurilor de conservare adresate habitatelor de interes conservativ, care vizează:
    1. reconstrucția ecologică a unor zone umede;
    2. refacerea unor habitate naturale prin eliminarea speciilor invazive;
    3. refacerea stării naturale a malurilor râurilor;
    4. reconstrucția ecologică a unor habitate forestiere naturale;
    5. reconstrucția ecologică a unor terenuri degradate din punct de vedere al biodiversității aflate pe teritoriul ariilor naturale protejate;
    6. reconstrucția ecologică a unor habitate de pajiști;
    7. lucrări de protecție a habitatului 8310 - peșteri închise publicului - și refacerea ecologică a acestuia;
    8. alte măsuri care vizează reconstrucția unor habitate de interes conservativ fundamentate pe baza studiilor de fezabilitate.
   6. Cheltuieli cu implementarea măsurilor de conservare adresate speciilor de interes conservativ care vizează:
    1. lucrări de refacere a habitatelor de reproducere, de hibernare, de cuibărire sau de hrănire pentru speciile de interes conservativ;
    2. eliminarea speciilor invazive;
    3. protecția temporară a speciilor de interes conservativ împotriva unor amenințări sau presiuni identificate;
    4. realizarea de lucrări hidrotehnice - bypass-uri, scări de pești - de asigurare a continuității râurilor ca habitate și coridoare de migrație pentru speciile de pești;
    5. realizarea de activități de reintroducere/repopulare/creșterea efectivelor a unor specii de pești de interes conservativ;
    6. realizarea și instalarea de elemente pentru protecția păsărilor: platforme de cuibărit pentru pelicani; cuiburi artificiale pentru păsările răpitoare: platforme pentru limicole, sternidae și laridae; cuiburi artificiale pentru paseriforme; cutii artificiale pentru șoimul dunarean: platforme pentru berze; cutii artificiale pentru răpitoarele de noapte; zone tampon pentru cuibarit; markere pentru liniile electrice de înaltă tensiune;
    7. realizarea și instalarea de elemente pentru protecția speciilor de lilieci: diferite tipuri de adăposturi artificiale pentru lilieci;
    8. realizarea/extinderea/echiparea/menținerea de centre de reabilitare și conservare a speciilor de interes conservativ, denumit în continuare „centru de reabilitare”, pentru speciile aflate pe teritoriul ariilor naturale protejate și în zonele adiacente acestora, unde aceste specii au acces;
    9. crearea, menținerea și/sau reconstrucția ecologică a habitatelor umede pentru reproducerea speciilor de amfibieni, cum ar fi prin decolmatarea parțială a zonelor acvatice;
    10. protecția/securizarea habitatelor umede naturale folosite de speciile de amfibieni pentru reproducere, cum ar fi îngrădire prin garduri;
    11. crearea, menținerea și/sau reconstrucția ecologică a habitatelor terestre importante pentru speciile de reptile, cum ar fi margini de păduri, liziere, prin diverse activități, pășunat, cosit, rărire vegetație forestieră;
    12. protecția/securizarea habitatelor importante, de ex. a zonelor de depunere de ouă și de hibernare a speciilor de reptile, cum ar fi prin îngrădire prin garduri;
    13. protecția/securizarea căilor de migrație a amfibienilor și reptilelor în contact cu infrastructura rutieră prin amplasarea de indicatoare de avertizare, dispozitive de limitare a vitezei, pasaje de subtraversare, cum ar fi țevi, tunele, podețe, viaducte etc. și structuri de ghidaj: graduri, diguri;
    14. implementarea sistemelor de protecție compuse din garduri electrice și/sau a altor echipamente/soluții repelente de tip olfactiv sau auditiv a fermelor de animale domestice, stupine, culturi agricole, livezi;
    15. monitorizarea suprafețelor habitatelor acvatice folosite de speciile de amfibieni pentru reproducere;
    16. alte măsuri care vizează conservarea unor specii de interes conservativ fundamentate pe baza studiilor de fezabilitate;
   7. Cheltuieli cu inițierea/dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a stării de conservare favorabilă a speciilor,habitatelor și altor elemente de interes conservativ.
  3. TVA aferentă proiectului, dacă nu este recuperabilă, compensată, rambursabilă prin orice mijloc, cu excepţia operatorilor economici pentru care nu este eligibilă în nicio situaţie.
 1. Se finanţează numai cheltuielile eligibile ale proiectului, justificate prin documente.
 2. Bugetul proiectului este atât o estimare, cât şi un plafon maxim al cheltuielilor.

SUMA MAXIMĂ PE PROIECT: Valoarea finanţarii este de până la 2.250.000 lei, aferentă cheltuielilor eligibile. Se acordă până la 100 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.


Hartă site Evenimente Politica de Cookie și de Confidențialitate
Site proiectat și administrat de către compartimentul IT al AFM © Toate drepturile rezervate 2018