A | A

  Caută în site:
 

  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 319 din 21 iunie 2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru categoria de programe privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic:

         Art.1. Se aprobă "Schema de ajutor de minimis pentru pentru categoria de programe privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic", denumită în continuare schemă de ajutor de minimis, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
         Art.2. Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de minimis, prevăzute în schema de ajutor de minimis, a primit avizul nr. 8158/21.06.2016 emis de către Consiliul Concurenţei, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
         Art.3. Finanţarea acordată operatorilor economici, în baza schemei de ajutor de minimis, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, Regulament valabil pnă la 31 decembrie 2020.
         Art.4. Schema de ajutor de minimis vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:
                 a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei;
                 b) promovarea autovehiculelor electrice;
                 c) reducerea nivelului emisiilor de poluanţi şi zgomotului;
                 d) transport ecologic;
                 e) diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la autovehiculele uzate ce utilizează alte sisteme de propulsie dect cel electric, prin înlocuirea treptată a acestora cu autovehicule electrice.
         Art.5. Ajutorul se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă acordată sub forma ecotichetului pentru achiziţionarea autovehiculelor electrice noi nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, precum şi dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică.
         Art.6. Beneficiarii de ajutor de minimis sunt: persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, ce a achiziţionat autovehiculul nou sub beneficiul primei de casare; operator economic reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
         Art.7. Beneficiarii de ajutor de minimis au obligaţia să transmită furnizorului raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire la ajutorul acordat, conform cererii acestuia, sub sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
         Art.8. Schema de minimis este valabilă pnă la 31 decembrie 2020.
         Art.9. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 400 pe an/2.000 pe durata de valabilitate a schemei.
         Art.10. Bugetul total estimat al prezentei scheme de minimis este de 475.000 mii lei, respectiv 15.000 mii lei în 2016 şi 115.000 mii lei pe an, în perioada 2017-2020.
         Art.11. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016