A | A

  Caută în site:
 

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in


 1. Cine poate participa la Program?
  • unitatile administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului, care are un numar mai mare de 50.000 de locuitori;
  • institutiile publice care au sediul sau structuri functionale pe raza unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la lit. a);
  • operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru pe raza unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la lit. a), precum si operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru cu acces direct la autostrazi, drumuri europene si drumuri nationale.
 2. Unde se depune dosarul?
  • dosarul de finantare, continand toate documentele obligatorii mentionate in prezentul ghid, va fi depus la registratura Autoritatii, in doua exemplare (copie si original), in plic sigilat, sau poate fi transmis prin orice modalitate care asigura confirmarea receptionarii acestuia de catre Autoritate in interiorul perioadei sesiunii de depunere.
 3. Ce tipuri de proiecte sunt finantate?
  • statiile de reincarcare a autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in cu putere normala, echipate cel putin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2;
  • statiile de reincarcare a autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in cu putere inalta curent alternativ, echipate cel putin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2;
  • statiile de reincarcare a autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in cu putere inalta curent continuu, echipate cel putin cu conectori ai sistemului de reincarcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-3.
 4. Cum se acorda finantarea?
  • o finantarea se acorda in cadrul unei sesiuni pana la 900.000 lei per solicitant, reprezentand pana la 80% din cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de:
  •     - 11.250 lei pentru o statie de reincarcare cu putere normala;
       - 157.500 lei pentru o statie de reincarcare cu putere inalta in curent continuu;
       - 13.500 lei pentru o statie de reincarcare cu putere inalta in curent alternativ.
 5. Care sunt cheltuielile eligibile?
  • achizitia de statii de reincarcare a autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in;
  • cheltuieli cu montajul statiilor de reincarcare;
  • cheltuielile efectuate pentru realizarea si instalarea panoului de informare;
  • taxa pe valoarea adaugata aferenta proiectului pentru autoritati publice locale si institutii publice in conditiile in care aceasta a fost solicitata si nu este recuperabila, rambursabila sau compensata prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
  • sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.
 6. Care sunt criteriile de eligibilitate a solicitantilor?
  • actioneaza in nume propriu;
  • sunt proprietarii/administratorii imobilului pe care se realizeaza proiectul; imobilul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, nu face obiectul vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
  • nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata;
  • nu sunt inregistrate cu fapte sanctionate de legislatia financiara si fiscala;
  • nu au desfasurat si nu desfasoara activitati care incalca dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului;
  • au indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;
  • nu au obtinut si nu sunt pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investitiei care urmeaza a fi realizata prin program, potrivit declaratiei din cererea de finantare;
  • ajutorul de minimis solicitat nu urmeaza a fi utilizat pentru desfasurarea de activitati in unul dintre sectoarele prevazute in cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis - pentru solicitantii care desfasoara si declara activitati economice in anexa nr. 8;
  • valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depune dosar de finantare), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de minimis, nu depaseste plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum si plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis acordate intreprinderilor care presteaza servicii de interes economic general - inclusiv pentru solicitantii care detin calitatea de intreprindere unica conform declaratiei pe propria raspundere din anexa nr. 5.
 7. Ce documente sunt necesare pentru solicitantii - unitati administrativ-teritoriale?
  • formularul cererii de finantare nerambursabila, prevazut in anexa nr. 1, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;
  • imputernicirea notariala sau orice document administrativ de reprezentare emis de catre reprezentantul legal in conditiile legii, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o persoana imputernicita;
  • certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoana juridica, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;
  • declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca TVA-ul aferent proiectului este sau nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale;
  • declaratia pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis obtinute in ultimii trei ani, respectiv doi ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia solicitantul depune dosar de finantare, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal, in original, conform formularului prevazut in anexa nr. 5;
  • declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal conform formularului prevazut in anexa nr. 8, in original, care trebuie sa contina activitatile principale si sectoarele in care solicitantul isi desfasoara efectiv activitatea (se vor mentiona codurile CAEN insotite de denumirea acestora in cazul solicitantilor care desfasoara si declara activitati economice);
  • hotararea consiliului local privind aplicarea la Program, in copie certificata "conform cu originalul" de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale; hotararea trebuie sa contina:
  • - acordul cu privire la contractarea finantarii si persoana desemnata sa reprezinte solicitantul in relatia cu Autoritatea;
   - acordul privind punerea la dispozitie pentru realizarea proiectului a terenului (suprafata, identificare, vecinatati), cu indicarea documentului care atesta regimul juridic al terenului;
   - aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv;
   - angajamentul privind intocmirea documentatiei de achizitie publica, organizarea si derularea procedurii de achizitie publica si realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice;
   - acordul privind asigurarea si sustinerea unei contributii financiare proprii la realizarea proiectului;
  • extras de carte funciara pentru informare, inclusiv planul de amplasament si delimitare a imobilului, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare, in original;
  • in cazul in care imobilul este dat in administrare, solicitantul, respectiv administratorul imobilului va depune hotararea consiliului local/hotararea consiliului general sau hotararea guvernului, dupa caz, privind darea in administrare a imobilului, in copie certificata "conform cu originalul".
 8. Ce documente sunt necesare pentru solicitantii - Institutiile publice?
  • formularul cererii de finantare nerambursabila, prevazut in anexa nr. 1, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;
  • imputernicirea notariala sau orice document administrativ de reprezentare emis de catre reprezentantul legal in conditiile legii, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o persoana imputernicita;
  • certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoana juridica, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala va fi implementat proiectul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului, de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;
  • declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca TVA-ul aferent proiectului este sau nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale;
  • declaratia pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis obtinute in ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia solicitantul depune dosar de finantare, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal, in original, conform formularului prevazut in anexa nr. 5;
  • declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal conform formularului prevazut in anexa nr. 8, in original, care trebuie sa contina activitatile principale si sectoarele in care solicitantul isi desfasoara efectiv activitatea (se vor mentiona codurile CAEN insotite de denumirea acestora in cazul solicitantilor care desfasoara si declara activitati economice);
  • hotararea/decizia/ordinul organelor de decizie privind participarea la Program, in original; documentul trebuie sa contina:
  • - acordul cu privire la contractarea finantarii si persoana desemnata sa reprezinte solicitantul in relatia cu Autoritatea;
   - acordul privind punerea la dispozitie pentru realizarea proiectului a terenului (suprafata, identificare, vecinatati), cu indicarea documentului care atesta regimul juridic al terenului;
   - aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv;
   - angajamentul privind intocmirea documentatiei de achizitie publica, organizarea si derularea procedurii de achizitie publica si realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice;
   - acordul privind asigurarea si sustinerea unei contributii financiare proprii la realizarea proiectului;
  • documentul care atesta acordul scris al Ministerului Finantelor Publice sau al autoritatii administratiei publice locale, dupa caz, cu privire la contractarea finantarii, daca imobilul pe care urmeaza a fi implementat proiectul face parte din domeniul public al statului/domeniul public al autoritatii administratiei publice locale, in copii certificate "conform cu originalul", pe fiecare pagina;
  • extras de carte funciara pentru informare, inclusiv planul de amplasament si delimitare a imobilului, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare, in original;
  • in cazul in care imobilul este dat in administrare, solicitantul, respectiv administratorul imobilului va depune hotararea guvernului privind darea in administrare a imobilului, in copie;
  • actul administrativ (ordinul/decizia/dispozitia, dupa caz) prin care a fost numit/validat conducatorul institutiei publice, in copie certificata "conform cu originalul".
 9. Ce documente sunt necesare pentru solicitantii - operatori economici?
  • formularul cererii de finantare nerambursabila, prevazut in anexa nr. 1, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;
  • imputernicirea notariala, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o persoana imputernicita;
  • certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala va fi implementat proiectul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului, in original sau in copie legalizata;
  • documentul care atesta prestarea unui serviciu de interes economic general (SIEG), daca solicitantul intra sub incidenta Regulamentului (UE) nr. 360/2012;
  • extras de carte funciara pentru informare (inclusiv planul de amplasament si delimitare a imobilului), nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare, in original;
  • contract de administrare asupra imobilului din care sa reiasa dreptul de administrare al solicitantului asupra terenului, pentru o perioada de cel putin 3 ani de la data depunerii cererii de finantare la Autoritate, in copie certificata "conform cu originalul", daca este cazul;
  • acordul scris al proprietarului imobilului pe care se va implementa proiectul, referitor la amplasarea statiilor de reincarcare, in original, daca este cazul;
  • certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social solicitantul, in original sau in copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se accepta formatul electronic a certificatului constatator, emis de Serviciul INFOCERT;
  • certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;
  • declaratia pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis obtinute in ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia solicitantul depune dosar de finantare, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal, in original, conform formularului prevazut in anexa nr. 5;
  • declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal conform formularului prevazut in anexa nr. 8, in original, care trebuie sa contina activitatile principale si sectoarele in care solicitantul isi desfasoara efectiv activitatea (se vor mentiona codurile CAEN insotite de denumirea acestora).
 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016