A | A

  Caută în site:
 

 • Lista solicitanților aprobați în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in – sesiunea 15 septembrie – 15 noiembrie 2016, în şedinţa Comitetului de Avizare al AFM din 21.09.2017 (publicată la data de 26.09.2017).

 • Lista solicitanților - persoane juridice respinse din punct de vedere al conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in – sesiunea 15 septembrie – 15 noiembrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 20.09.2017 (publicată la data de 26.09.2017).

  Lista solicitanților - persoane juridice respinse din punct de vedere al conformităţii juridice, economice şi tehnice şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in – sesiunea 15 septembrie – 15 noiembrie 2016, în şedinţa Comitetului Director al AFM din 20.09.2017(publicată la data de 26.09.2017).

 • Solicitanţii respinşi pot contesta decizia Comitetului director. Contestaţiile formulate în scris se înregistrează la Administrația Fondului pentru Mediu, în conformitate cu prevederile Art. 20 „Contestații” din Ghidul de Finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe site-ul AFM a listelor solicitanților respinși
 • În baza Ordinului ministrului mediului nr. 857/2017 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1559/2016, Administraţia Fondului pentru Mediu a notificat toți solicitanții care au depus dosare de finanțare în sesiunea din 2016 să prezinte, în termen de 30 de zile de la confirmarea primirii prin poștă, declaraţia pe propria răspundere prevăzută în Anexa nr. 9 la Ghidul de finanţare (Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului nr. 857/2017), care a fost atașată notificării. Precizăm că Formularul declaraţiei, care poate fi preluat din Ordinul menţionat mai sus, nu se va modifica (nu se elimină niciun paragraf chiar dacă solicitantul consideră că nu i se aplică), se va completa integral şi va fi semnat de reprezentantul legal, sau de persoana împuternicită.
  Neprezentarea declaraţiei în termen de 30 zile de la data primirii/comunicării constituie motiv de respingere a dosarului de finanţare.
  Solicitanţii au obligaţia de a trimite declaraţia în original, în 30 zile de la confirmarea primirii notificării prin poștă, sau pot trimite declaraţia în original, înainte de primirea notificării trimise prin poștă, descărcând formularul de aici.
  Declarația în original va fi depusă/transmisă în plic, iar pe plic se va scrie:
  ”Completare pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in: Declarație - Anexa nr. 4.”


  ••••


  ••••

    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 587 din 25.10.2016 privind modificarea sumelor alocate Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in:

           Art.1. Începând cu 25 octombrie 2016 suma destinată finanțării Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, este 35.000 mii lei.
           Art.2. Cu aceeași dată încetează aplicabilitatea prevederilor dispoziției nr.560/2016.
           Art.3. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.


    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 561 din 11.10.2016 privind prelungirea sesiunii în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, sesiune aprobată prin Dispoziția 417/09.08.2016:

           Art.1. Se prelungește sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”, până la 15 noiembrie 2016.
           Art.2. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.


    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 560 din 11.10.2016 privind modificarea sumelor alocate persoanelor fizice și persoanelor juridice în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hybrid:

           Articol unic: Art.2. din Dispoziția 340/29.06.2016, privind suma alocată în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid, se modifică și va avea următorul conținut: Suma destinată finanţării este 55.000 mii lei.


    Dispozitia presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu, nr. 417 din 09.08.2016 privind deschiderea sesiunii in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in :

           Art.1.Se aproba organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finantare in cadrul „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in”, in perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2016.
           Art.2.Suma alocata sesiunii de finantare este de 70.000 mii lei.
           Art.3. Directia Evaluare Proiecte si Strategii Programe duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.


    Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 319 din 21 iunie 2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru categoria de programe privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic:

           Art.1. Se aprobă "Schema de ajutor de minimis pentru pentru categoria de programe privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic", denumită în continuare schemă de ajutor de minimis, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
           Art.2. Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de minimis, prevăzute în schema de ajutor de minimis, a primit avizul nr. 8158/21.06.2016 emis de către Consiliul Concurenţei, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
           Art.3. Finanţarea acordată operatorilor economici, în baza schemei de ajutor de minimis, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, Regulament valabil până la 31 decembrie 2020.
           Art.4. Schema de ajutor de minimis vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:
                   a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei;
                   b) promovarea autovehiculelor electrice;
                   c) reducerea nivelului emisiilor de poluanţi şi zgomotului;
                   d) transport ecologic;
                   e) diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la autovehiculele uzate ce utilizează alte sisteme de propulsie decât cel electric, prin înlocuirea treptată a acestora cu autovehicule electrice.
           Art.5. Ajutorul se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă acordată sub forma ecotichetului pentru achiziţionarea autovehiculelor electrice noi nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, precum şi dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrică.
           Art.6. Beneficiarii de ajutor de minimis sunt: persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, ce a achiziţionat autovehiculul nou sub beneficiul primei de casare; operator economic reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
           Art.7. Beneficiarii de ajutor de minimis au obligaţia să transmită furnizorului raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire la ajutorul acordat, conform cererii acestuia, sub sancţiunile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
           Art.8. Schema de minimis este valabilă până la 31 decembrie 2020.
           Art.9. Numărul estimat de beneficiari este de maximum 400 pe an/2.000 pe durata de valabilitate a schemei.
           Art.10. Bugetul total estimat al prezentei scheme de minimis este de 475.000 mii lei, respectiv 15.000 mii lei în 2016 şi 115.000 mii lei pe an, în perioada 2017-2020.
           Art.11. Direcţia Evaluare Proiecte şi Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.   
  Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016