A | A

  Caută în site:
 

Dreptul de petiţionare, este un drept fundamental prevăzut de Constituţia României prin art. 51 care stipulează:

  • Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor.
  • Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.
  • Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.

Cadrul legal cu privire la dreptul de petiţionare este întregit de Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi de Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002.

Astfel, art. 2. (Ordonanţa nr. 27/2002) prevede:

“În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetăţean ori o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.”

Legea 233/2002

Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

ANUNŢ
Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.

 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016