A | A

  Caută în site:
 

Raport periodic de implementare a Legii nr. 544/2001 (anul 2015)

Hotarare de guvern 878-2005

Legea 544 / 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Art. 5.

 1. Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
  • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
  • numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  • coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  • programele şi strategiile proprii;
  • lista cuprinzând documentele de interes public;
  • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  • modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice in situaţia in care persoana se consideră vătămată in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
 2. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevazute la alin. 1.
 3. Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care se publică in Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.
 4. Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează:
  • afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al României sau in mijloacele de informare in masă, in publicaţii proprii, precum şi in pagina de Internet proprie;
  • consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, in spaţii special destinate acestui scop.

Art. 6.

 1. Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, in condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
 2. Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public, solicitate in scris sau verbal.
 3. Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care se publică in Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.
  • autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
  • informaţia solicitată, astfel incat să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
  • numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea raspunsului.

Lista informatiilor de interes public

Exceptii de la informatii de interes public

Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 (2010)

Formular tip solicitare informatie publica

Formular tip reclamatie administrativa (intarziere raspuns)

Formular tip reclamatie administrativa (raspuns negativ)

Formular pentru contestatia deciziei publice

Modalitati de contestare

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii

(conform HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public):

 

Art. 32

În cazul in care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

Art. 33

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevazută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

Art. 34

În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate initial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.

Art. 36

 1. Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
 2. Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

Pentru a solicita informaţii de interes public din partea Administraţiei Fondului pentru Mediu, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12.10.2001, privind liberul acces la infomaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Relaţii Publice.

Pentru aceasta, descărcaţi formularul-tip pentru solicitarea de informaţie publică, completaţi rubricile şi expediaţi-l la una din adresele de mai jos:

 

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

Biroul Comunicare

Splaiul Independenţei, nr. 294, Corp A, Sector 6, Bucureşti

E-mail: presa@afm.ro

 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016