A | A

  Caută în site:
 

Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului - Componeneta Eco-Civic

 1. DE CE ESTE NECESAR UN ASTFEL DE PROGRAM ÎN ROMÂNIA ?
 2. România are în acest moment o foarte mare resursă de dezvoltare: are toate elementele necesare pentru a se aplica Strategia de Dezvoltare Durabilă. Vorbim despre Mediu, Economie și Domeniul Social. La aceste elemente trebuie adăugat ca element Cultura Specifică Dezvoltării Durabile. Fără acest element nu se poate aplica Acțiunea Concretă de Implementare a Dezvoltării Durabile.
  Programul de educare și conștientizare a publicului referitor la problemele de mediu iși propune tocmai punerea bazelor Culturii Specifice Dezvoltării Durabile.

 3. CARE ESTE SCOPUL PROGRAMULUI ?
 4. Scopul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.

 5. CINE SUNT BENEFICIARII ACESTUI PROGRAM ?
 6. Organizaţiile neguvernamentale nonprofit care au solicitat finanţare din Fondul pentru mediu şi al căror proiect a fost aprobat în vederea finanţării.

 7. CARE SUNT PRINCIPALELE GRUPURI ȚINTĂ ÎN CADRUL ACESTUI PROGRAM ?
 8. Societatea civilă, administraţia publică locală, comunitatea ştiinţifică, mediul de afaceri, instituţiile de învăţământ.

 9. CARE SUNT CARACTERISTICILE ACESTUI PROGRAM DIN PUNCT DE VEDERE FINANCIAR ?
  1. Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 95% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
  2. Suma maximă care poate fi acordată este de 450.000 lei pentru fiecare proiect.
  3. Bugetul proiectului este atât o estimare, cât şi un plafon maxim al cheltuielilor.
  4. Cofinanţarea va putea fi adusă în bani sau sub formă de contribuţie în natură. Contribuţia în natură va fi doar sub formă de voluntariat şi poate reprezenta maximum 5% din finanţare.

 10. CE CONCEPȚII DESPRE EDUCAȚIA ȘI CONȘTIENTIZAREA POPULAȚIEI REFERITOR LA PROBLEMELE DE MEDIU S-AU DOVEDIT A FI VIABILE ÎN PRACTICA INTERNAȚIONALĂ CURENTĂ ȘI POT FI CONSIDERATE CAZURI DE BUNĂ PRACTICĂ ?
 11. O persoană asupra căreia acțiunile de educare și conștientizare s-au dovedit a fi fost eficiente acționează spontan în favoarea conservării și dezvoltării mediului ori de câte ori este necesar. Orice acțiune a sa este făcută conștient pentru a avea un impact negativ cât mai scăzut asupra mediului. Pentru a ajunge la acest rezultat trebuie parcurși următorii pași: dezvoltarea unor abilități pentru perceperea corectă a problemelor de mediu; dezvoltarea unor competențe (combinații de abilități) pentru a interveni corect în rezolvarea problemelor de mediu; transformarea comportamentelor sporadice de prevenție, protecție, recuperare si dezvoltare a mediului în comportamente permanente (obiceiuri spontane). Un element esențial este faptul că „stakeholderii” (persoanele care au tangență cu programul) trebuie considerați parteneri de co-creație în proiect și trebuie implicați în toate fazele lui. Dacă ei nu se implică nu se va ajunge la faza de conștientizare a populației locale în legătură cu problemele de mediu.
  Principalii „stakeholderi” din proiect sunt:
  • echipa proiectului (este factorul principal in reușita proiectului);
  • partenerii: entități, organizații și oamneni care își înșusesc misiunea proiectului, împărtășesc valorile promovate de proiect și sunt complementari în activitățile proiectului prin competențele lor;
  • beneficiarii proiectului: beneficiază de valorile pe care le promovează proiectul;
  • comunitatea locală: recepționează impactul principal al proiectului, conform motto-ului dezvoltării durabile – "gândește global și acționează local".
  Principalii indicatori de succes ai unui astfel de program sunt: participarea „stakeholderilor”; satisfacția „stakeholderilor”; imbunătățirea reală a calității mediului în comunitatea locală.

 12. CE IMBUNĂTĂȚIRI/NOUTĂȚI ADUCE ACTUALUL PRGRAM DE EDUCARE ȘI CONȘTIENTIZARE COMPARATIV CU PROGRAMUL ANTERIOR (2014) ?
  1. Posibilitatea acordării unui avans de 30% din valoarea contractului de finanțare;
  2. Cofinanţarea va putea fi adusă în bani sau sub formă de contribuţie în natură. Contribuţia în natură va fi doar sub formă de voluntariat şi poate reprezenta maximum 5% din finanţare. Pentru aprecierea muncii efectuate pe bază de voluntariat trebuie luat în calcul timpul efectiv alocat pentru implementarea proiectului (în ore/lună) şi salariul mediu brut stabilit de legea asigurărilor sociale de stat, la care se adaugă contribuţiile salariale suportate de angajator.
  3. Precizarea foarte detaliată a domeniilor de finanțare în cadrul acestui program:
   1. economia circulară şi managementul deşeurilor, cu subcategoriile:
    1. economie circulară - deşeuri utilizate ca resursă în circuitul economic;
    2. colectare selectivă;
    3. reparare, reutilizare, refolosire;
    4. reciclare şi compostare;
    5. ecodesign;
    6. consum sustenabil;
   2. regenerare urbană şi clădiri verzi, cu subcategoriile:
    1. eficienţă energetică a clădirilor;
    2. clădiri verzi;
    3. construcţii şi materiale de construcţie ecologice;
    4. regenerare urbană în jurul elementelor de patrimoniu natural - râuri, parcuri, spaţii verzi, protecţia surselor de apă;
    5. ecomobilitate - transport alternativ (bicicletă, autovehicule hibride şi electrice);
   3. ecoantreprenoriat şi ecoinovare, cu subcategoriile:
    1. ecoantreprenoriat - încurajarea antreprenoriatului verde;
    2. reconversia mediului economic tradiţional - afaceri responsabile faţă de mediu;
    3. ecoinovare în economie;
    4. locuri de muncă verzi - încurajarea calificării profesionale şi ocupării în domenii economice cu impact scăzut asupra mediului;
    5. ecoeducaţie - introducerea în învăţământul obligatoriu a educaţiei ecologice şi de mediu;
   4. ecoturism şi turism durabil, cu subcategoriile:
    1. mediul ca resursă de dezvoltare economică;
    2. reintegrarea unor situri şi refacerea peisajului natural;
    3. patrimoniul natural - factor de dezvoltare durabilă;
    4. ecoturism şi biodiversitate;
    5. cicloturism;
    6. produse locale şi ecoagricultură;
    7. meşteşuguri locale;
    8. ecomobilitate pe ape prin folosirea ambarcaţiunilor propulsate manual;
   5. achiziţii verzi, cu subcategoriile:
    1. educare privind beneficiile achiziţiilor verzi;
    2. importanţa achiziţionării de produse ecologice locale, biodegradabile şi a promovării eficienţei utilizării resurselor;
    3. rolul criteriilor de mediu şi sociale pe categorii de produse în vederea îmbunătăţirii calităţii produselor şi serviciilor oferite cetăţenilor.

 13. CE CRITERII TREBUIE SA INDEPLINEASCĂ ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE NONPROFIT PENTRU A FI ELIGIBILE ÎN CADRUL ACESTUI PROGRAM ?
  1. să fie persoană juridică română;
  2. actul constitutiv al organizaţiei sau statutul/procesul-verbal de înfiinţare, după caz, să cuprindă prevederi referitoare la protecţia mediului şi/sau dezvoltare durabilă;
  3. să acţioneze în nume propriu;
  4. să nu se afle în procedură de dizolvare;
  5. să fie înfiinţat de cel puţin 6 luni la data depunerii dosarului de finanţare;
  6. să nu înregistreze datorii la bugetul de stat şi bugetul local;
  7. nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.
  Solicitanţii pot acţiona individual, susţinuţi sau în parteneriat cu alte organizaţii cu ajutorul cărora îşi pot derula activităţile. Acestea vor fi considerate parteneri/susţinători şi nu vor putea angaja cheltuieli în nume propriu. Partenerii/susţinătorii pot fi:
  1. organizaţii neguvernamentale cu aceleaşi caracteristici precum cele menţionate mai sus pentru solicitant;
  2. universităţi, alte instituţii de educaţie sau institute de cercetare nonprofit;
  3. instituţii ale administraţiei publice locale, judeţene sau centrale, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitare.

 14. CE ACTIVITĂȚI SUNT ELIGIBILE ÎN CADRUL ACESTUI PROIECT ?
  1. a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi de învăţare practică şi/sau demonstrative: ateliere, cursuri, competiţii, tabere, ecologizarea spaţiilor verzi şi/sau ariilor protejate, activităţi în teren şi alte programe în natură, care să conducă la conştientizare şi educare prin abordarea participativă a grupului-ţintă cu ajutorul iniţiativelor concrete.
   Acestea vor implica participarea directă a publicului-ţintă vizat şi vor avea un nivel înalt de interactivitate;
  2. dezvoltarea de produse, servicii, aplicaţii web şi mobile şi alte activităţi concrete dedicate educării şi conştientizării publicului cu privire la domeniile de finanţare ale acestui apel;
  3. organizarea de activităţi mobile de tip caravană şi campanii la firul ierbii pentru conştientizare, educare şi încurajare a acţiunii efective;
  4. organizarea de conferinţe, evenimente, festivaluri;
  5. organizarea şi derularea de campanii media cu diverse componente - tv, presă, internet (pagina web aferentă proiectului şi media sociale), outdoor, utilizarea de tipărituri - pentru conştientizare şi de educare;
  6. realizare concept grafic, strategie, design şi creaţie de identitate, plan de campanie, informare, promovare, organizare de eveniment;
  7. g) proiecte demonstrative.

 15. CE CATEGORII DE CHELTUIELI SUNT ELIGIBILE ÎN CADRUL PROGRAMULUI ?
  1. Cheltuieli neplafonate procentual:
   1. organizarea şi derularea de evenimente (conferinţe, ateliere, expoziţii, festivaluri, târguri etc.), inclusiv cheltuieli necesare pentru realizarea de instruiri, transport, cazare şi diurnă conform legii, consumabile, închiriere săli;
   2. realizarea şi difuzarea de materiale audiovizuale privind acţiunile care vor primi finanţare;
   3. realizarea de platforme şi aplicaţii web şi mobil;
   4. achiziţia de materiale destinate dezvoltării de produse, servicii sau derulării de activităţi concrete şi de experienţe practice de educaţie pe teren, cu condiţia justificării necesităţii acestor materiale în raport cu activitatea propusă şi cu grupul-ţintă care va fi implicat:
    1. achiziţionarea de material săditor, unelte şi echipamente cu valoare de obiecte de inventar, pentru a fi folosite în scopuri educative (de exemplu, gr ădina din curtea şcolii);
    2. materiale, instrumente de lucru şi echipamente specifice destinate instruirii participanţilor în vederea dobândirii de cunoştinţe practice şi abilităţi;
    3. achiziţionarea de materiale necesare desfăşurării activităţilor de igienizare şi ecologizare a spaţiilor verzi în scop educativ: mănuşi de unică folosinţă, saci menajeri, cizme de cauciuc, echipament de protecţie, de exemplu, şorţ, salopetă, unelte agricole necesare activităţii de igienizare şi ecologizare;
    4. achiziţionarea de echipament necesar pentru organizarea taberelor cu componente de educaţie ecologică, de exemplu, corturi, saci de dormit, izoprene, lanterne, plase ornitologice şi inele şi altele asemenea;
    5. transportul participanţilor la excursiile şi taberele organizate cu scopul educaţiei şi conştientizării privind protecţia mediului;
    6. cazarea şi masa participanţilor la excursiile şi taberele organizate cu scopul educaţiei şi conştientizării privind protecţia mediului, în limita a 200 lei/zi/participant;
    7. taxa de campare;
    8. instruirea participanţilor, de exemplu servicii de instruire, transport, cazare şi diurnă pentru instructori, consumabile, închiriere săli;
   5. realizarea şi montarea de panouri cu conţinut educativ şi de conştientizare privind acţiunile care vor primi finanţare;
   6. realizarea paginii web şi a tuturor canalelor de social media aferente proiectului (publicitate pe Facebook, Instagram, Youtube);
   7. cheltuieli cu materiale consumabile;
   8. TVA aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperată prin orice alte mijloace;
   9. achiziţia de lucrări necesare implementării proiectului.
  2. Cheltuieli plafonate procentual. Fiecare dintre cheltuielile plafonate se vor raporta la baza alcătuită din celelalte cheltuieli neplafonate:
   1. realizarea, editarea şi difuzarea de materiale tipărite şi materiale inscripţionate în scopul educării şi conştientizării privind activităţile care vor primi finanţare (maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate);
   2. achiziţionarea de aparatură profesională necesară realizării proiectului (maximum 1 bucată din fiecare categorie şi maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate): video/retroproiector, laptop, ecran de proiec ţie, tablă interactivă, flipchart, cameră video, aparat foto şi consumabile aferente;
   3. manoperă aferentă activităţilor necesare realizării campaniilor de comunicare - servicii de creaţie, design materiale promoţionale, web design. Valoarea acesteia nu va depăşi 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate;
   4. cheltuieli cu personalul - remuneraţii, salarii, impozite şi contribuţii aferente - în limita a maximum 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate.

 16. CE TREBUIE SA CONȚINĂ DOSARUL DE FINANTARE ?
 17. Documentele necesare pentru solicitarea finanţării de către organizaţii neguvernamentale, care însoţesc cererea de finanţare, sunt următoarele:
  1. actele de înfiinţare a solicitantului, respectiv actul constitutiv şi statutul, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, procesul-verbal de înfiinţare, în copii certificate "conform cu originalul", pe fiecare pagină; din documentele depuse trebuie să rezulte reprezentantul legal al organizaţiei;
  2. certificat de înregistrare fiscală, în copie certificată "conform cu originalul" de către reprezentantul legal;
  3. hotărârea/decizia organului de decizie al organizaţiei neguvernamentale, semnată şi ştampilată, în original, din care să rezulte acordul cu privire la contractarea finanţării, asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, după caz, precum şi responsabilul de proiect;
  4. sentinţa civilă/încheierea judecătorească prin care a fost acordată personalitatea juridică organizaţiei neguvernamentale;
  5. adeverinţă/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, eliberat la cerere de către instanţa competentă/Ministerul Justiţiei, care atestă că acesta nu se află în procedură de dizolvare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în original sau copie legalizată;
  6. certificat de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;
  7. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;
  8. certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;
  9. prezentarea activităţii desfăşurate în cadrul proiectului, care să includă bugetul aferent proiectului, conform anexei nr. 5;
  10. prezentarea echipei de realizare a proiectului, conform anexei nr. 6;
  11. declaraţie privind activitatea economică a solicitantului, conform anexei nr. 7.1;
  12. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului finanţării, din care reiese că TVA-ul aferent proiectului este sau nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloc.


 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016