A | A

  Caută în site:
 


        De la poluare, la protejarea mediului

Programul privind gestionarea deseurilor – componenta COMPOST

 1. CINE SUNT BENEFICIARII FINANȚĂRII ÎN CADRUL ACESTUI PROIECT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR LA NIVEL NAȚIONAL ?
  • Beneficiarii finanțării prin acest proiect sunt Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) constituite potrivit Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
 2. CARE ESTE SCOPUL PROIECTULUI ?
  • Îmbunătățirea calității mediului in comunitățile administrate de UAT-uri datorită compostarii individuale în gospodăriile private a biodeșeurilor. Acest lucru va conduce la reducerea cantității de deșeuri transportate și depozitate la rampele de deșeuri unde ar genera gaze cu efect de seră: metan.
 3. CARE ESTE OBIECTIVUL PROIECTULUI ?
  • Reciclarea individuala prin digestie aeroba și conversie în fertilizator organic a biodeșeurilor rezultate din propriile gospodării.
 4. CARE ESTE OBIECTUL PROIECTULUI ?
  • Gestionarea ecologică a deșeurilor prin finanțare nerambursabilă din Fondul de mediu.
 5. CARE SUNT INDICATORII DE PERFORMANȚA AI PROGRAMULUI ?
  • numărul de gospodării echipate cu unitați de compostare individuala, cu titlu gratuit, conform prezentului Ghid;
  • numărul de UAT-uri care au beneficiat de programe de compostare individuală;
  • ținând cont de faptul ca suma disponibilă pentru Program este de 50.000.000 lei si ca UAP-urile pot echipa maximum 5000 de gospodării cu câte un aparat de compostare individuală, rezultă că ar putea fi incluse în program 100.000 de gospodării din 40 de localități din România.
 6. CE SUNT BIODEȘEURILE ?
  • În general biodeșeurile sunt considerate deșeuri biodegradabile provenite din grădini si parcuri, deșeuri alimentare sau provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazinele de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deșeurile provenite din unitațile de prelucrare a produselor alimentare precum și produse animaliere.
   În ințelesul acestui Ghid biodeșeurile sunt deșeuri compostabile provenite din bucătaria privată , grădină si grajdul de animale ierbivore si cotețe de păsări de curte : resturi de fructe, legume, resturi de la prepararea cafelei sau a ceaiului, praf de la curătarea locuinței ,ramuri, frunze uscate, iarba, resturi de flori, defecații de animale ierbivore si defecații de la păsări de curte, etc. Se mai pot folosi resturi de hârtie și de carton marunțite, așchii si rumeguș de lemn, coceni de porumb, coji de nuci si de alune, coji de ouă marunțite si fibre naturale (lână, bumbac, etc). Toate aceste deșeuri se pot transforma în îngrășământ natural pentru ghivece cu flori, grădină sau livadă în câteva săptămâni.
 7. CE ESTE COMPOSTAREA ?
  • Compostarea este o formă naturală de reciclare, un proces natural prin intermediul căruia microorganismele (bacteriile, ciupercile microscopice) si nevertebratele (insecte, viermi) descompun materia organică, transformând-o într-un îngrășământ, COMPOSTUL .Procesul de descompunere a deșeurilor biodegradabile se face prin digestie aerobă și conversie în fertilizator organic, cu ajutorul unor echipamente speciale: unitățile de compost.
 8. CARE SUNT CARACTERISTICILE COMPOSTĂRII INDIVIDUALE, PROPUSĂ PRIN ACEST PROGRAM, COMPARATIV CU COMPOSTAREA CENTRALIZATĂ ?
  • Compostarea deșeurilor organice din gospodării este posibilă cu ajutorul unităților de compostare de 220-1000 l care sunt pe piată în momentul de față.
  • Tratarea deșeurilor organice este realizată pe loc. Nu sunt costuri suplimentare provenite din colectare, mărunțire, aerisire etc.
  • Este nevoie doar de o investiție inițială, care este mult mai mică comparativ cu compostarea centralizată.
  • Costuri mici, nesemnificative de amortizare.
  • Tehnologie ecologică. Nu sunt folosite mașini, deci nu este consum energetic, poluare, etc.
  • Nu necesită mentenanță.
  • Buna funcționare a unitaților nu necesită prezența unui operator.
  • Durata de viață și sustenabilitate este de 20-30 de ani.
 9. ÎNTR-O IERARHIE A MODALITĂȚILOR DE TRATARE A DEȘEURILOR, UNDE S-AR PLASA COMPOSTAREA INDIVIDUALĂ (COMPOSTAREA IN GOSPODARIA PRIVATĂ) ?
  • reducerea la sursă a generării biodeșeurilor;
  • recuperarea resturilor de hrană comestibilă;
  • compostare în gospodăria privată;
  • compostare descentralizată la scară redusă;
  • compostare centralizată sau fermentare pentru producerea de biogaz (fără aport de energie);
  • tratare mecanico-biologică pentru deșeuri mixte;
  • depozitare în gropi de deșeuri sau/și valorificare energetică în instalații cu aport de energie (incinerare, gazeificare, piroliză, arc de plasma etc).
 10. CE ESTE PROCESUL VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE A INSTALAȚIILOR DE COMPOSTARE ?
  • Este procesul verbal care atestă distribuția unităților de compostare în UAP conform criteriilor acestui Ghid. Conține următoarele rubrici: nume/prenume utilizator (reprezentant legal al gospodăriei); adresa gospodăriei; cod unitate de compostare aferentă utilizatorului; tip de unitate de compostare-monobloc sau tambur rotativ; semnătura utilizatorului.
 11. CE ESTE "UTILIZATORUL" ÎN ACCEPȚIUNEA ACESTUI GHID ?
  • Persoana fizică, reprezentant legal al gospodăriei, inregistrată in evidența UAT-ului, care va semna procesul verbal de predare- primire a unității de compost și acordul de amplasare și de monitorizare a unitatii de compost pe o perioadă de 12 luni de la data recepționarii ei.
 12. CE ESTE UNITATEA DE COMPOST DE TIP MONOBLOC ?
  • Unitate de compostare de tip monobloc – produs din polietilenă, de tip monobloc. Corpul superior are forma de trunchi de con, care asigură compostarea fără mirosuri neplăcute, și previne blocarea compostului la luarea corpului. Capacul nu lasă apa sa intre în unitate si este prevăzut cu un sistem de închidere click-lock pentru protecție împotriva vântului puternic si cu usă glisantă, pătrată. Materialele biodegradabile introduse în această instalație pot fi transformate în compost în 4-6 luni. Nu sunt foarte bine protejate de invazia rozătoarelor și de emanarea de mirosuri neplăcute.
 13. CE ESTE UNITATEA DE COMPOST CU TAMBUR ROTATIV ?
  • Unitate de compostare cu tambur rotativ – produs din metal, cu tambur rotativ, dublu compartimentat si izolat. Asigură o procesare continuă a biodeșeurilor și conversia în fertilizator în circa 6-8 săptămâni. Este prevăzut cu închidere etanșă pentru a asigura protecția împotriva rozătoarelor si pentru a preveni mirosurile neplăcute.
 14. CÂND ESTE BINE SĂ FIE FOLOSITĂ UNITATEA DE COMPOST DE TIP MONOBLOC ?
  • În aceste instalații nu se pot composta: mâncare gătită, resturi de carne si pește, resturi de produse lactate, grăsimi animale și uleiuri vegetale. Se pot composta deșeuri din grădina , resturi de hârtie și de carton mărunțite, așchii și rumeguș de lemn, coceni de porumb, coji de nuci si de alune, coji de ouă mărunțite și fibre naturale (lâna, bumbac, etc). Aceste unități sunt recomandabile pentru zonele rurale unde deșeurile de mâncare gătita sunt date, de obicei, animalelor.
 15. CÂND ESTE BINE SĂ FIE FOLOSITĂ UNITATEA DE COMPOST CU TAMBUR ROTATIV ?
  • În aceste instalații se pot composta inclusiv resturi de mâncare gătita, resturi de carne și pește, resturi de produse lactate, grăsimi animale și uleiuri vegetale. Aceste unităti sunt recomandabile pentru zonele urbane unde deșeurile de mâncare gătită nu sunt folosite în totalitate pentru hrana animalelor.
 16. UTILIZATORII CARE VOR BENEFICIA DE ACESTE UNITĂȚI DE COMPOSTARE VOR AVEA ACCES LA INFORMAȚII COMPLETE ȘI CLARE LEGATE DE FUNCȚIONAREA INSTALAȚIILOR ?
  • Da, odată cu unitățile de compostare utilizatorii din cadrul Programului vor primi si câte un GHID DE UTILIZARE a lor.
 17. CARE ESTE CUANTUMUL FINANȚĂRII IN CADRUL ACESTUI PROIECT ?
  1. Finanţarea se acordă în funcţie de numărul de gospodării solicitate în evidenţa UATului beneficiar, fiecărei gospodării revenindu-i o singură unitate de producere a compostului, la alegere în funcţie de nevoi;
  2. Numărul de unităţi de compostare solicitate nu poate depăşi numărul gospodăriilor înregistrate în evidenţa Unităţii Administrativ Teritoriale;
  3. Pentru fiecare unitate de compostare individuala, valoarea maxima acceptata poate fi de pana la 300 lei inclusiv TVA pentru fiecare unitate de compostare individuală de tip monobloc cu volum cuprins între 200 şi 400 litri sau de pana la 1.500 de lei inclusiv TVA pentru fiecare unitate de compostare cu tambur rotativ; suma maxima eligibila pentru fiecare UAT este de 1.500.000 lei;
  4. Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de 100% din cheltuielile eligibile;
  5. Solicitantul poate depune un singur dosar de finanţare în cadrul sesiunii;
  6. Finanţarea se va realiza în perioada de valabilitate a contractului pentru finanţare;
  7. Dosarele acceptate vor fi finanţate în limita fondurilor disponibile şi în ordinea înregistrării la sediul Autorităţii;
 18. CE CRITERII TREBUIE SA INDEPLINEASCĂ UAP-URILE PENTRU A FI CONSIDERATE SOLICITANȚI ELIGIBILI IN CADRUL ACESTUI PROIECT ?
  • Pentru a beneficia de finanţare, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
   1. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor, amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
   2. În activitatea desfăşurată anterior depunerii dosarului de finantare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă.
   3. Să nu fie înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiar-fiscală.
   4. Să nu desfasoare activitati economice din activitatea finantata prin Program.
   5. Să nu facă parte dintr-o întreprindere unică, aşa cum este ea definită în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
   6. Solicitantul nu a mai beneficiat de finantare din alte fonduri nationale sau comunitare pentru cheltuielile solicitate in cerererea de finanţare, conform declaraţiei pe propria raspundere.
 19. CE CRITERII TREBUIE SA INDEPLINEASCĂ PROIECTUL PENTRU A FI ELIGIBIL ?
  • Fiecărei gospodării îi va reveni o singură unitate de producere a compostului.
   În funcţie de nevoi, tipurile de unităţi eligibile care pot fi achiziţionate în cadrul Programului sunt:
   1. Unităţile individuale de producere a compostului de tip monobloc, special concepute pentru descompunerea aerobă a biodeseurilor şi conversia în compost – fertilizator organic, cu volum cuprins între 200 l şi 400 l;
   2. Unităţi individuale de producere a compostului cu tambur rotativ special concepute pentru descompunerea aerobă a biodeseurilor şi conversia în fertilizator organic;
 20. CE CHELTUIELI SUNT ELIGIBILE ÎN CADRUL PROIECTULUI ?
  • Sunt eligibile în cadrul Programului următoarele cheltuieli:
   1. achiziție unitați de compostare individuală definite conform prezentului Ghid;
   2. taxa pe valoarea adăugată (TVA);
  • Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.
 21. CE CHELTUIELI SUNT NEELIGIBILE ÎN CADRUL PROIECTULUI ?
  • Sunt considerate neeligibile cheltuielile efectuate până la semnarea contractului de finanţare, transportul, consultanța, organizarea de licitatie sau orice alte cheltuieli care nu se regăsesc la cheltuielile eligibile.
 22. CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ DOSARUL DE FINANȚARE ?
  • Unităţile Administrativ Teritoriale trebuie să depună dosarul de finanțare conținând următoarele documente:
   1. cererea de finanţare nerambursabilă, semnată de către persoana împuternicită în formatul prevăzut într-o anexa spaciala a ghidului, completată prin tehnoredactare computerizată;
   2. certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original sau în copie legalizată;
   3. certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original sau în copie legalizată;
   4. certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original sau în copie legalizată;
   5. copia hotărârii consiliului local/consiliului judeţean, după caz, din care să rezulte acordul cu privire la participarea la Program și numărul de gospodarii înregistrate în evidența UAT-ului, certificată conform cu originalul, însoțită de anexa cu acordul utilizatorilor de unități de compost să amplaseze și să monitorizeze timp de 12 luni instalația.
 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016