A | A

  Caută în site:
 
PROGRAME FINANȚATE
 Refacere situri contaminate
 RO06 Energie regenerabilă
 
TAXE ȘI CONTRIBUȚII

Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se eliberează potrivit procedurii privind eliberarea certificatului de atestare aprobată prin Ordinul nr. 594 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, la cerere, de către Administraţia Fondului pentru Mediu, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de eliberare, dacă situaţia declarativă pentru ultimii 5 ani fiscali este completă şi întocmită corect.


Documente necesare pentru solicitarea Certificatului de atestare privind obligaţile la Fondul pentru mediu:

Cerere tip și Declarație pe propria răspundere - completate cu toate informaţiile solicitate, semnate şi depuse în original la sediul instituţiei, fie personal, fie prin serviciile poştale;

*Declarația pe propria răspundere se va completa, obligatoriu, ca anexă la Cererea de eliberare a unui certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu. Aceasta va conține doar informații aferente ultimilor 5 ani fiscali referitoare la denumirea tuturor taxelor/contribuțiilor datorate la Fondul pentru mediu, precum și perioada aferentă fiecăreia dintre acestea, nu și sumele datorate.

Ex.1: 1. Contribuţia/Taxa ambalaje, de la ianuarie 2012 până la prezent
   2. Contribuţia/Taxa anvelope, de la martie 2013 până la prezent
   3. Contribuţia/Taxa EEE, de la ianuarie 2017 până la prezent

Ex.2: 1. Contribuţia/Taxa deșeuri municipale, de la 2012 până la prezent (pentru UAT)

În cazul în care situaţia declarativă pentru ultimii 5 ani fiscali este incompletă / incorectă sau dacă societatea nu depune toate documentele necesare eliberării certificatului de atestare, conform menţiunilor de mai sus, AFM nu va putea emite certificatul de atestare şi va transmite o notificare în acest sens, la sediul societăţii.

Eliberarea Certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu se face persoanei împuternicite numai în baza următoarelor documente*:

- act de identitate (original + copie)

- împuternicire (original)

* aceste documente nu sunt necesare în cazul în care Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este transmis la sediul operatorului economic

Valabilitatea Certificatului de atestare privind veniturile la Fondul pentru mediu este de 30 de zile de la data eliberării (menționăm că data eliberării este echivalentă cu data emiterii certificatului de atestare și poate fi diferită de data comunicării).

Pentru a nu întâmpina greutăţi la obţinerea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, vă rugăm să completați corect și complet toate rubricile din cererea de eliberare a certificatului și din declarația pe propria răspundere. De asemenea, vă recomandăm să completați rubricile referitoare la telefon și e-mail cu datele de contact ale persoanei responsabile de îndeplinirea obligațiilor față de Fondul pentru mediu, pentru clarificarea eventualelor lipsuri/neconcordanțe identificate în documentele înaintate de operatorul economic.

Contact - Biroul Asistență Contribuabili și Proceduri Fiscale
Telefon: 021.317.86.15, int. 168, 143
    0372.560.551
E-mail: asistenta@afm.ro

 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016