A | A

  Caută în site:
 

Programul privind efectuarea de lucrari destinate eficientei energetice, beneficiari persoane juridice
(Programul Casa Verde Plus)

 1. Cine poate participa la programul Casa Verde Plus?
  • Unitati Administrativ-Teritoriale;
  • Institutii Publice;
  • Organizatii nonguvernamentale;
 2. Unde se depune dosarul?
  • cererea de finantare si documentatia anexata, legata, paginata si opisata, se depun intr-un singur exemplar, in plic sigilat, la registratura Administratiei Fondului pentru Mediu;
  • dosarul de finantare poate fi transmis si prin posta, cu confirmare de primire, cu conditia ca data primirii si a inregistrarii la Administratia Fondului pentru Mediu, sa nu depaseasca data limita a sesiunii de depunere;
 3. Care sunt tipurile de imobile eligibile?
  • unitati si institutii de invatamant;
  • unitati medico-sanitare si spitale
  • centre maternale
  • camine pentru persoane varstnice;
  • centre reabilitare;
  • cantine sociale;
  • adaposturi de noapte;
  • centre de plasament ale copilului;
 4. Cum se acorda finantarea?
  • valoarea finantarii este de pana la maximum 500 000 lei, aferenta cheltuielilor eligibile;
  • finantarea nerambursabila, asigurata de Autoritate, se acorda in cuantum de pana la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului;
  • in cadrul Programului, solicitantul poate beneficia de o singura finantare in cadrul sesiunii;
  • finantarea se acorda prin modalitate nerambursabila, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului;
 5. Care sunt criteriile de eligibilitate ale solicitantului?
  • are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor, amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;
  • in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului, solicitantul nu a fost condamnat pentru infractiuni impotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
  • sa nu fie inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala, precum si cu fapte care privesc disciplina financiara;
  • sa faca dovada ca poate sa asigure si va asigura contributia proprie in vederea implementarii proiectului;
  • sa aiba in administrare sau in proprietate imobilul constructie, pe care urmeaza sa se implementeze proiectul;
  • proiectul pentru care se solicita finantare nu a mai beneficiat de finantare din alte fonduri nationale sau/si comunitare, conform declaratiei pe proprie raspundere din cererea de finantare;
  • prin exceptie de la alin. (1) lit. e, ONG-ul trebuie sa aiba in proprietate imobilul constructie, pe care urmeaza sa se implementeze proiectul;
  • ONG-urile solicitante trebuie sa fie constituite si acreditate in domeniul asistentei sociale, protectiei dreptului copilului si al protectiei special a acestuia;
  • Unitatile administrativ - teritoriale/Institutiile publice /Organizatiile neguvernamentale pot solicita finantare pentru mai multe imobile in cadrul aceleiasi cereri de finantare;
 6. Care sunt criteriile de eligibilitate ale proiectului?
  • utilizeaza izolatie, cu grosimea de minim 15 cm, din materialele prevazute in definitia din Ghidul de finantare;
  • materialele prevazute vor fi folosite pentru suprafata integrala a componentelor vizate de Ghidul de finantare;
  • acoperis;
  • fatada
 7. Care sunt cheltuielile eligibile?
  • cheltuielile prevazute pentru realizarea investitiei conform studiului de fezabilitate (materiale de izolatie, sisteme de acoperis inierbat, sisteme de eficientizare a consumurilor (BMS), inlocuirea becurilor clasice cu becuri LED in limita a 1% din valoarea cheltuielilor pentru investitia de baza;
  • cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor;
  • taxa pe valoarea adaugata (TVA);
  • cheltuielile cu consultanta, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, in limita a 8% din cheltuielile pentru investitia de baza;
 8. Ce documente sunt necesare pentru UAT-urile care doresc sa participle la program?
  • cererea de finantare nerambursabila, in formatul prevazut in Anexa nr. 1, completata prin tehnoredactare computerizata;
  • imputernicirea, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre persoana imputernicita;
  • certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoana juridica, de catre AFM, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • copia hotararii consiliului local/consiliului judetean, dupa caz, din care sa rezulte acordul cu privire la participarea la Program, certificata conform cu originalul de catre secretarul unitatii administrativ teritoriale;
  • extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 zile la data depunerii dosarului de finantare, din care sa rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului constructie pentru care s-a solicitat finantarea, in original;
  • copia hotararii consiliului local sau a consiliului judetean privind aprobarea studiului de fezabilitate, conform Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, certificata conform cu originalul;
  • hotararea consiliului local/judetean prin care se obliga la asigurarea surselor financiare necesare in vederea sustinerii contributiei proprii in cazul in care proiectul va fi selectat in vederea finantarii de catre Autoritate;
  • studiul de fezabilitate elaborat potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28/2008, insotit de liste de cantitati si preturi estimate pentru materialele eligibile, in original;
  • certificat de performanta energetica a cladirii pentru care se solicita finantarea, in original;
  • document din care sa rezulte incadrarea imobilului in tipurile eligibile din cadrul programului;
 9. Ce documente sunt necesare pentru institutiile publice care doresc sa participle la program?
  • cererea de finantare nerambursabila, in formatul prevazut in Anexa nr. 1, completata prin tehnoredactare computerizata;
  • imputernicirea, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre persoana imputernicita;
  • certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoana juridica, de catre AFM, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • copia hotararii organelor de decizie din care sa rezulte acordul cu privire la participarea la Program, aprobarea studiului de fezabilitate, conform Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, precum si asigurarea surselor financiare necesare in vederea sustinerii contributiei proprii in cazul in care proiectul va fi selectat in vederea finantarii de catre Autoritate, certificata conform cu originalul;
  • extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 zile la data depunerii dosarului de finantare, din care sa rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului constructie pentru care s-a solicitat finantarea, in original;
  • studiul de fezabilitate elaborat potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28/2008, insotit de liste de cantitati si preturi estimate pentru materialele eligibile, in original;
  • certificat de performanta energetica a cladirii pentru care se solicita finantarea, in original;
  • document din care sa rezulte incadrarea imobilului in tipurile eligibile din cadrul programului;
 10. Ce documente sunt necesare pentru Organizatiile nonguvernamentale care doresc participarea la Program?
  • cererea de finantare nerambursabila, in formatul prevazut in Anexa nr. 1, completata prin tehnoredactare computerizata;
  • imputernicirea, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre persoana imputernicita;
  • certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoana juridica, de catre AFM, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau in copie legalizata;
  • copia hotararii organelor de decizie din care sa rezulte acordul cu privire la participarea la Program, aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, precum si asigurarea surselor financiare necesare in vederea sustinerii contributiei proprii in cazul in care proiectul va fi selectat in vederea finantarii de catre Autoritate, certificata conform cu originalul;
  • extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 zile la data depunerii dosarului de finantare, din care sa rezulte calitatea solicitantului de proprietar al imobilului constructie pentru care s-a solicitat finantarea, in original;
  • studiul de fezabilitate elaborat potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 28/2008, insotit de liste de cantitati si preturi estimate pentru materialele eligibile, in original;
  • certificat de performanta energetica a cladirii pentru care se solicita finantarea, in original;
  • actul constitutiv actualizat la zi, din care sa rezulte ca ONG ul activeaza cu domeniul principal al asistentei sociale, protectiei dreptului copilului si al protectiei special a acestuia protectie social;
  • certificat de grefa eliberat la cerere/extras din registrul in care este inscris solicitantul, de catre instanta competenta, care atesta ca aceasta nu a fost radiat din Registrul asociatiilor si fundatiilor si nu se afla in procedura de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, in original sau copie legalizata; in cazul in care solicitantul nu se supune inscrierii in niciun registru se va depune actul normativ prin care a fost infiintat;
  • document din care sa rezulte incadrarea imobilului in tipurile eligibile din cadrul programului;
 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016