A | A

  Caută în site:
 

Programul privind efectuarea de lucrari destinate eficientei energetice, beneficiari persoane fizice
(Programul Casa Verde Plus)

 1. Cine poate participa la Programul Casa Verde Plus?
  • orice cetatean român sau cetatean al statelor Uniunii europene si al Spatiului economic european cu domiciliul stabil in România;
  • orice solicitant ce este titularul autorizatiei de construire pentru imobilul - constructie pentru care se solicita prima de eficienta energetica sau detine autorizatia de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietatii terenului, pentru construirea cladirilor;
  • orice solicitant ce este proprietar/coproprietar al imobilului - constructie, pentru care solicita prima de eficienta energetica, pentru renovarea cladirilor existente;
 2. Unde se depune dosarul?
  • cererea de finantare si documentatia anexata, legata, paginata si opisata, se depun intr-un singur exemplar, in plic sigilat, la registratura Administratiei Fondului pentru Mediu;
  • dosarul de finantare poate fi transmis si prin posta, cu confirmare de primire, cu conditia ca data primirii si a inregistrarii la Administratia Fondului pentru Mediu, sa nu depaseasca data limita a sesiunii de depunere;
 3. Ce proiecte sunt finantate?
  • izolarea termica a peretilor exteriori si izolarea interioara a acoperisului pentru locuinte unifamiliale noi;
  • izolarea termica a peretilor exteriori si izolarea interioara a acopersului pentru locuinte unifamiliale existente;
 4. Cum se acorda finantarea?
  • finantarea se acorda sub forma unei prime de eficienta energetica in valoare de maxim 40 000 lei, aferenta cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120lei/mp izolat si finisat, pentru izolarea constructiilor noi si pentru izolarea constructiilor existente;
  • in cadrul Programului, solicitantul poate beneficia de o singura prima de eficienta energetica;
  • eventualele diferente pâna la acoperirea integrala a costurilor pentru componentele vizate de prezentul Ghid, precum si cheltuielile neeligibile, vor fi suportate de catre beneficiar din surse proprii;
  • dosarele vor fi acceptate in limita fondurilor disponibile in ordinea inregistrarii la sediul Autoritatii;
 5. Care sunt cheltuielile eligibile?
  • achizitia de materiale specificate de prezentul Ghid si utilizate pentru izolarea constructiilor noi sau renovare, inclusiv TVA aferenta;
  • servicii manopera, inclusiv TVA aferenta, cu exceptia profitului, a cheltuielilor indirecte mai mari de 10% si a TVA aferenta acestora doua din urma, evidentiate in situatiile de lucrari;
 6. Ce documente sunt necesare pentru inscierea in programul Casa Verde Plus pentru izolarea unei constructii de locuinta unifamiliala noua?
  • cerere de finantare conform formularului prevazut in Anexa 1;
  • actul de identitate al solicitantului, in copie;
  • autorizatie de construire valabila la data depunerii dosarului, in copie legalizata, in conformitate cu prevederile art. 9, alin (1), lit. b), in cazul preluarii autorizatiei de construire, se va prezenta inclusiv documentul din care rezulta preluarea acesteia, in copie legalizata;
  • extras de carte funciara pentru informare, privind terenul pe care se construieste imobilul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare, in original;
  • proiect tehnic, in original, elaborat conform prevederilor legale care sa prezinte in mod explicit lista de cantitati si tipul materialelor folosite, precum si care sa ateste respectarea prevederilor art. 10;
  • pentru situatia in care autorizatia de construire a fost obtinuta pentru un proiect care nu prevedea utilizarea materialelor propuse in prezentul Ghid, solicitantul va depune dispozitia de santier pentru schimbarea solutiei tehnice, in original, verificata din punct de vedere a rezistentei si la foc (A1, CC) de catre verificatori autorizati, insotita de memoriu tehnic justificativ, note de renuntari, liste de cantitati suplimentare, sectiuni si piese desenate de modificare a solutiei tehnice;
  • certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original;
  • certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre Autoritatea Publica Locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original;
  • certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre Autoritatea Publica Locala in a carei raza teritoriala va fi implementat proiectul, in situatia in care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original;
  • declaratie pe proprie raspundere conform Anexei 2;
  • adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala sau extras de cont;
  • pentru imobilelele detinute in co-proprietate se va depune o declaratie notariala, semnata de toti co-proprietarii referitor la faptul ca nu vor depune cerere pentru acelasi imobil, in original;
  • certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original;
 7. Care sunt criteriile de eligilitatate a proiectului privind izolarea unei constructii locuinta unifamiliala noua?
  • utilizeaza izolatie pentru exterior in cazul fatadei si interior in cazul acoperisului, cu grosimea de minim 15 cm, din materialele prevazute in definitia din prezentul Ghid;
  • materialele specificate vor fi folosite pentru suprafata integrala a componentelor vizate de prezentul Ghid: acoperis, fatada;
  • in proiectul tehnic se vor regasi explicit prevederile de la alin. (1) lit. a) si b);
  • proiectul trebuie implementat pe teritoriul Romaniei;
  • nu sunt eligibile cladirile independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 mp;
 8. Ce documente sunt necesare pentru inscierea in programul Casa Verde Plus pentru izolarea unei locuinte unifamiliale existente?
  • cerere de finantare conform formularului prevazut in Anexa 1;
  • actul de identitate al solicitantului, in copie;
  • extras de carte funciara pentru informare privind imobilul – constructie, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare, in original;
  • certificat de performanta energetica a cladirii emis conform prevederilor legale, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finantare, in copie legalizata;
  • proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC) conform prevederilor legale, verificat din punct de vedere al rezistentei si la foc, de catre un verificator autorizat, in original;
  • certificat de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantatelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau copie legalizata;
  • certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre Autoritatea Publica Locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau copie legalizata;
  • certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre Autoritatea Publica Locala in a carei raza teritoriala va fi implementat proiectul, in situatia in care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finantare, in original sau copie legalizata;
  • declaratie pe proprie raspundere conform Anexei 2;
  • adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala sau extras de cont;
  • pentru imobilelele detinute in co-proprietate se va depune o declaratie notariala, semnata de toti co-proprietarii referitor la faptul ca nu vor depune cerere pentru acelasi imobil in original;
  • certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original;
 9. Care sunt criteriile de eligibilitate a proiectului privind izolarea unei locuinte unifamiliale existente?
  • utilizeaza izolatie pentru exterior in cazul fatadei si interior in cazul acoperisului, cu grosimea de minim 15 cm, din materialele prevazute in definitia din prezentul Ghid;
  • materialele prevazute vor fi folosite pentru suprafata integrala a componentelor vizate de prezentul Ghid: acoperis si fatada;
  • in proiectul tehnic se vor regasi explicit prevederile de la alin. (1), lit. a) si b) si suprafata utila a imobilului constructie;
  • proiectul trebuie implementat pe teritoriul României;
  • nu sunt eligibile cladirile independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 mp;
 
Site proiectat şi administrat de către biroul I.T. al A.F.M.   © Toate drepturile rezervate 2016